Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Společné vzdělávání

Vážení rodiče.

V souvislosti s novelou školského zákona vstupuje do života škol také velmi diskutovaný pojem „inkluze“ neboli společné vzdělávání. Ráda bych vás velmi stručně informovala o možnostech zkvalitnění vzdělávání, které inkluze přináší vám a vašim dětem, tedy stávajícím žákům školy.

Přestože je toto téma často zmiňováno v různých médiích právě v posledních měsících, samotné společné vzdělávání není pro naši školu ničím novým a vaše děti chodí do tříd s řadou spolužáků, kteří tzv. podpůrná opatření využívají již celou řadu let. Nejedná se tedy o nic nového a převratného, systém je pouze organizačně a legislativně propracovanější, aby se pomoc dostala ke všem žákům a aby bylo možné čerpat potřebné finanční prostředky, které se doposud do škol nedostávaly.

Informace pro vás jsme shrnuli do několika bodů, veškeré vaše dotazy pak zodpoví samotní učitelé, vedení školy, výchovná poradkyně nebo školní psycholog. Další informace naleznete také na stránkách ministerstva školství v oddíle dotazy rodičů ( http://www.msmt.cz/file/36889/ ).

  1. Neruší se existující systém vzdělávání žáků s mentálním postižením. Nadále je možné beze změny vzdělávat žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením v základních školách speciálních.

  2. Stejně jako v předchozích letech mají rodiče všech žáků patřících do spádové oblasti naší školy právo umístit své dítě do našich tříd. Ve sporných případech se tak děje až po důkladném uvážení a na základě jednání s institucemi poskytujícími školní poradenské služby.

  3. Škola má mnohem větší šance poskytnout žákům asistenta pedagoga než tomu bylo doposud.

  4. Podpůrná opatření mohou být poskytována mnohem širší škále žáků než doposud: těm, kteří mají jen menší a dočasné obtíže ve vzdělávání, žákům s nadáním nebo žákům s obtížemi v chování.

  5. Nastavují se také pravidla pro podporu žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (cizinci, minority, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí).

  6. Veškeré změny ve způsobu vzdělávání vašich dětí, byť by se jednalo o změny jednoznačně pozitivní, budou s vámi vždy řádně projednány a uskuteční se až na základě tzv. informovaného souhlasu.

Nový systém společného vzdělávání přinese škole a především samotným učitelům řadu dalších povinností, které budou pro ně nové a časově náročné. Prosím proto o shovívavost a trpělivost. Ještě jednou bych ale ráda zdůraznila, že velká většina žáků nepocítí žádné změny.                                        

Dotazník pro rodiče - společné vdělávání

Generální souhlas

Žádost o poskytování podpůrných opatření 2. - 5. stupně

Informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry