Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Školní klub

Školní klub ZŠ Slovan patří mezi jeden z prvních v ČR. Za dobu svého fungování si našel stálé místo u skupiny žáků naší školy, kteří jej rádi navštěvují. Je určen pro žáky prvního i druhého stupně. Žákům jsou zde nabízeny pravidelné i nepravidelné volnočasové aktivity. Organizují se zde různé školní soutěže, semináře a besedy. 

Informace pro zájemce o školní klub

Ve školním roce 2022 - 2023 nabízíme níže uvedené kroužky. 

Děti se v tomto školním roce mohou zapisovat do kroužků:

Pondělí

 • Dopravní kroužek

Úterý

 • Kroužek vybíjené

Středa

 • Deskové hry, čtenářský kroužek

Čtvrtek

 • Kroužek sportovní hry

Pátek

 • Výtvarný kroužek

Vyplněnou přihlášku (ke stažení na stránkách školy nebo tiskopis k vyzvednutí ve školním klubu) s výběrem konkrétních kroužků lze odevzdat ve školním klubu případně zaslat na mailovou adresu:

                       jana.maselnikova@zsslovan.cz

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU SLOVAN

1. Školní klub je přístupný všem žákům druhého stupně ZŠ a žákům třetích až pátých tříd prvního stupně.

2. Žáci se do školního klubu hlásí písemnou přihláškou, kterou odevzdávají vedoucí klubu.

3. Žáci mají v přihlášce možnost volby pravidelné, částečné nebo nepravidelné docházky.

4. Své svršky a aktovky odkládají žáci v šatně školního klubu. V šatně žáci neponechávají žádné cenné věci.

5. Případnou ztrátu nebo záměnu osobních věcí hlásí žáci ihned vychovatelce ŠK.

6. Žáci jsou v klubu povinni řídit se pokyny vychovatelky ŠK, dodržovat pravidla klubového a školního řádu, zachovávat kázeň a chovat se ohleduplně ke spolužákům.

 1. Při nevhodném chování žáka je vychovatelka ŠK oprávněna ho vykázat z prostor školního klubu.

8. Pokud žák vážným způsobem porušuje vnitřní řád školního klubu či ohrožuje zdraví své nebo ostatních žáků, může být rozhodnutím ředitele školy z klubu vyloučen.

9. Žákům je zakázáno nosit a užívat návykové látky (alkohol, drogy), zbraně a nebezpečné předměty.

 1. S vybavením klubu zachází žáci šetrně a případné závady hlásí vychovatelce ŠK.
 2. Při odchodu z klubu žáci řádně uklidí zapůjčené hry.
 3. Žáci nesmí sami zapojovat elektrické spotřebiče do sítě ani s nimi jinak manipulovat bez vědomí vychovatelky!
 4. Žáci nesmí vynášet inventář klubu do jiných prostor školy, případné zapůjčení je možné pouze se souhlasem vychovatelky ŠK.
 5. V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních problémů žáka v době činnosti klubu vyrozumí vychovatelka rodiče telefonicky.

15. Činnost školního klubu je realizována: v místnosti klubu, přilehlé učebně informatiky, v hudebně školy a v učebnách č. 110 a 111.

16. Provoz školního klubu je od 11:40 – 16:40 hod.

 1. Žáky nemusí ze školního klubu vyzvedávat rodiče osobně, ale mohou odcházet individuálně dle přihlášené docházky. Pokud má žák opustit školní klub dříve, než je stanoveno na přihlášce, bude mít písemnou omluvenku podepsanou rodiči (zákonnými zástupci).
 2. Činnosti vyžadující pobyt dětí ve ŠK déle, než je domluveno (zájmové kroužky, výjimečné akce či činnosti), je nutno projednat s rodiči.

Kontakt na školní klub: 573 502 247           

V Kroměříži, 1. 9. 2020                                         Mgr. David Klimek

                                                                              pověřen řízením ZŠ

                                                        

Řád školního klubu

ŠVP školního klubu

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2023 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry