Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Organizace vyučování

Provoz a vnitřní režim školy

 • Žáci přichází do školy v 7:40 – 7:50 hod. Pro žáky navštěvující ranní školní družinu je příchod stanoven od 6:30 hodin vchodem ŠD. Do školy žáci přicházejí určenými vchody, odcházejí vchodem hlavním. Před vstupem do školy si očistí obuv, v šatně se přezují a odloží svrchní oděv, pak odejdou do třídy. Kontrolu pořádku šatny a její uzavření provedou šatnáři

 • Vyučování je rozděleno na dopolední a odpolední. Dopolední a odpolední vyučování je odděleno přestávkou na oběd.

 • Sled vyučovacích hodin:

  7:00 –  7:40     hod.     příchod učitelů

  7:40                 hod.     otevření školy, příchod žáků

  7:55                 hod.     přípravné zvonění, žáci i učitelé ve třídách, hlášení

  8:00 –   8:45     hod.     vyučovací hodina, začátek vyučování

  8:55 –   9:40     hod.     vyučovací hodina

  10:00 – 10:45    hod.     vyučovací hodina

  10:55 – 11:40    hod.     vyučovací hodina

  11:50 – 12:35    hod.     vyučovací hodina

  12:45 – 13:30    hod.     vyučovací hodina

  13:35 – 14:20    hod.     vyučovací hodina

  14:30 – 15:15    hod.     vyučovací hodina

  15:25 – 16:10   hod.     vyučovací hodina       

 • Výuka v dvouhodinových blocích trvá 90 min. (bez přestávky). Získaný čas je možno využít k dřívějšímu odchodu na oběd. Výuka v blocích se netýká 1. a 2. vyučovací hodiny. Zahájení vyučování je v 8:00 hod. V případě, že vyučující nepřijde během 5 min. do třídy, oznámí zástupce třídy tuto skutečnost vedení školy. Vyučování končí podle rozvrhu hodin.

 • Do odborných učeben odcházejí žáci dvě minuty před koncem přestávky. Do pracovních činností a tělesné výchovy odvádí žáky učitel. Žáci se na konci přestávky shromáždí na určeném místě (zpravidla u šatny). Zůstává-li jejich třída neobsazena, musí být zamčena. Bez vyučujícího nemají žáci do odborných učeben, dílen, tělocvičny a šaten TV přístup.

 • Služba ve třídě zodpovídá za čistotu a pořádek, řídí se pokyny TU. Služba v šatně kontroluje pořádek, ručí za uzamčení šatny po dobu vyučování. Na případné závady okamžitě upozorní třídního učitele.

 • Po poslední vyučovací hodině uklidí žáci třídu, odejdou s vyučujícím do šatny a na oběd do ŠJ. V šatně uloží přezůvky do obalu, zavěsí na háček a ihned opustí školu. K odpolednímu vyučování nastupují 5 min. před jeho začátkem.

 • Do ředitelny, kanceláří, sborovny a kabinetů nemají žáci přístup. V případě potřeby zaklepou a vyčkají příchodu žádané osoby. V jednání s dospělými dodržují obecně platné zásady slušného chování. Pozdrav je samozřejmostí. Dbají na to, aby svým chováním a vystupováním nepoškozovali dobré jméno školy.

 • Ve školní jídelně dodržují žáci vnitřní řád a pokyny učitelů či kuchařek, kteří zde vykonávají dohled. Žáci zachovávají pravidla kulturního stolování, chovají se tiše. Není dovoleno vynášet zbytky potravin ze školní jídelny, odhazovat odpadky v budově a okolí školy.

 • Žáci nemají dovoleno přinášet do školy cenné předměty a větší částky peněz. Přinesou-li peníze na školní akce, odevzdají je co nejdříve příslušnému učiteli. Škola nenese zodpovědnost za případné ztráty.

 • Z důvodu zachování bezpečnosti je zakázáno pohybovat se po budově se sluchátky na  uších. Toto neplatí, pokud žák poslouchá hudbu ze sluchátek na svém místě ve třídě.

 • Žáci chodí do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni. Pozornost věnují zásadám hygieny. Při kulturních a sportovních akcích se chovají ukázněně, vzorně reprezentují školu na veřejnosti.

   

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry