Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Přihlášky na střední školy

Aktualizace 5. 2. 2022 

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 k nahlédnutí zde.

Návod na vyplnění přihlášky na střední školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Uchazeč podává přihlášku na dvě střední školy nebo do dvou oborů na jedné SŠ.
Kritéria přijímacího řízení na jednotlivých školách vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2022.
Žáci, kteří podávali přihlášky na umělecké školy, mohou také podávat 2 přihlášky na SŠ.
Termín pro podání přihlášky je stanoven do 1. března 2022.
 

POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

- žák obdrží od TU 1 předvyplněnou přihlášku s osobními údaji
- zkontroluje správnost údajů a okopíruje si ji, nejméně 4krát
- do 2 přihlášek doplní údaje o vybraných SŠ (úplný název školy, celá adresa, PSČ, kód oboru, název oboru)
- pořadí škol je stejné na obou přihláškách
- ve střední škole uvedené na prvním místě se žák účastní přijímacích zkoušek v 1. termínu, ve střední škole na druhém místě se účastní přijímacích zkoušek ve 2. termínu
- termín jednotné zkoušky se nevypisuje, je centrálně stanovený, pouze se zaškrtává účast nebo neúčast (ano X ne)
- termín školní přijímací zkoušky se vypíše podle stanovení konkrétní SŠ, pokud ji SŠ vypisuje
podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře a ředitele, včetně razítek musí být na obou přihláškách v originále
- vrátí přihlášky TU ke kontrole, ten zajistí razítko a podpis pana ředitele
- u některých oborů je potřebné doplnit potvrzení způsobilosti ke studiu od lékaře (uvedeno v Atlasu školství ve sloupci PLP), popř. doporučení školského poradenského zařízení (přílohu k přihlášce vystaví PPP)
- žák odevzdá přihlášky na SŠ, popř. pošle doporučeně poštou do 1. 3. 2022
 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

A) Jednotné zkoušky

    1. termín:

12. dubna 2022 - pro čtyřleté obory vzdělání
19. dubna 2022 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

    2. termín:

13. dubna 2022 - pro čtyřleté obory vzdělání
20. dubna 2022 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):

1. termín: 10. května 2022
2. termín: 11. května 2022


V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli střední školy).


B) Školní přijímací zkoušky


· maturitní obory vzdělání od 12. dubna 2022 do 28. dubna 2022
· ostatní obory vzdělání od 22. dubna 2022 do 30. dubna 2022


C) Talentové zkoušky

· umělecké školy od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022
· gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna 2022 do 15. února 2022

Potvrzení nástupu na vybranou střední školu

Do 15. 3. 2022 obdrží každý žák zápisový lístek, který si pečlivě uschová. Zápisový lístek žák odevzdá na jednu střední školu, na kterou byl přijat ke studiu.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy podle dalších upřesnění z MŠMT.

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy:
https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
https://infoabsolvent.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
https://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/skoly/

 

 

 

 

 

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2022 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry