Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Přihlášky na střední školy

Aktualizace 16. 4. 2023 

Doplňující informace k přijímacímu řízení na střední školy

 

Zápisový lístek

1. K čemu slouží zápisový lístek:

 K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

2. Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek. (vyplňuje pouze 1. tabulku)

3. Postup při odevzdávání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případech kdy:

 • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Informace o odvolacímu řízení

Proti rozhodnutí střední školy o nepřijetí ke vzdělávání může zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.  Odvolání je nutné adresovat řediteli střední školy, ve které uchazeč absolvoval přijímací řízení. Je třeba na webových stránkách dané školy si zjistit, zda škola nemá vlastní tiskopis odvolání.

Pokud škola nenabízí vlastní tiskopis, pod následejícím odkazem naleznete základní vzor tiskopisu odvolání:

Vzor odvolání

 


Aktualizace 9. 1. 2023 

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023

Návod na vyplnění přihlášky na střední školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Uchazeč podává přihlášku na dvě střední školy nebo do dvou oborů na jedné SŠ.
Kritéria přijímacího řízení na jednotlivých školách vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2023.
Žáci, kteří podávali přihlášky na umělecké školy, mohou také podávat 2 přihlášky na SŠ.
Termín pro podání přihlášky je stanoven do 1. března 2023.
 

POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 • žák odevzdá během ledna (nejpozději do 6. února 2023) třídnímu učiteli adresy středních škol a vybrané názvy a kódy oborů, kam se bude hlásit
 • dostane od třídního učitele 2 vytištěné a vyplněné přihlášky s osobními údaji a údaji o školách, doplněné razítkem a podpisem ředitele školy
 • doplní podpis uchazeče a údaje o zákonném zástupci
 • v případě potřeby (je uvedeno v Atlasu školství) dodá razítko způsobilosti od lékaře, popř. doporučení školského poradenského zařízení
 • odevzdá přihlášky na SŠ, popř. pošle doporučeně poštou do 1. 3. 2023
 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

A) Jednotné zkoušky

    1. termín:

 • 13. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání
 • 17. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

    2. termín:

 • 14. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání
 • 18. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):

 • 1. termín: 10. května 2023
 • 2. termín: 11. května 2023

V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli střední školy).


B) Školní přijímací zkoušky

 • maturitní obory vzdělání od 12. dubna 2023 do 28. dubna 2023
 • ostatní obory vzdělání od 22. dubna 2023 do 30. dubna 2023


C) Talentové zkoušky

 • umělecké školy od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023
 • gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna 2023 do 15. února 2023
 • konzervatoře od 15. ledna 2023 do 31. ledna 2023

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy podle dalších upřesnění z MŠMT.

Potvrzení nástupu na vybranou střední školu

Do 15. 3. 2023 obdrží každý žák zápisový lístek, který si pečlivě uschová. Zápisový lístek žák odevzdá na jednu střední školu, na kterou byl přijat ke studiu.

 

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy:
https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
https://infoabsolvent.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
https://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/skoly/

 

 

 

 

 

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2023 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry