Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Přihlášky na střední školy

Aktualizace 9. 1. 2023 

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023

Návod na vyplnění přihlášky na střední školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA A ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

Uchazeč podává přihlášku na dvě střední školy nebo do dvou oborů na jedné SŠ.
Kritéria přijímacího řízení na jednotlivých školách vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2023.
Žáci, kteří podávali přihlášky na umělecké školy, mohou také podávat 2 přihlášky na SŠ.
Termín pro podání přihlášky je stanoven do 1. března 2023.
 

POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 • žák odevzdá během ledna (nejpozději do 6. února 2023) třídnímu učiteli adresy středních škol a vybrané názvy a kódy oborů, kam se bude hlásit
 • dostane od třídního učitele 2 vytištěné a vyplněné přihlášky s osobními údaji a údaji o školách, doplněné razítkem a podpisem ředitele školy
 • doplní podpis uchazeče a údaje o zákonném zástupci
 • v případě potřeby (je uvedeno v Atlasu školství) dodá razítko způsobilosti od lékaře, popř. doporučení školského poradenského zařízení
 • odevzdá přihlášky na SŠ, popř. pošle doporučeně poštou do 1. 3. 2023
 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

A) Jednotné zkoušky

    1. termín:

 • 13. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání
 • 17. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

    2. termín:

 • 14. dubna 2023 - pro čtyřleté obory vzdělání
 • 18. dubna 2023 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):

 • 1. termín: 10. května 2023
 • 2. termín: 11. května 2023

V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli střední školy).


B) Školní přijímací zkoušky

 • maturitní obory vzdělání od 12. dubna 2023 do 28. dubna 2023
 • ostatní obory vzdělání od 22. dubna 2023 do 30. dubna 2023


C) Talentové zkoušky

 • umělecké školy od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023
 • gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna 2023 do 15. února 2023
 • konzervatoře od 15. ledna 2023 do 31. ledna 2023

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy podle dalších upřesnění z MŠMT.

Potvrzení nástupu na vybranou střední školu

Do 15. 3. 2023 obdrží každý žák zápisový lístek, který si pečlivě uschová. Zápisový lístek žák odevzdá na jednu střední školu, na kterou byl přijat ke studiu.

 

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy:
https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
https://infoabsolvent.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
https://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/skoly/

 

 

 

 

 

 

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2023 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry