Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

  • vyjadřovat se ke všem výukovým a vzdělávacím aspektům působení školy, jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem. Pokud rodiče chtějí reagovat na hodnocení a zápisy v žákovské knížce, nečiní tak prostřednictvím žákovské knížky, ale ústně nebo dopisem adresovaným vyučujícímu nebo vedení školy.
  • právem zákonných zástupců dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadaných žáků je žádat na škole vypracování individuálního vzdělávacího nebo výchovného programu. Jejich povinností je doložit tento požadavek odborným posudkem státního poradenského zařízení, který bude stanovovat doporučení pro školu. Pokud tak zákonní zástupci neučiní, přistupuje se k dítěti jako k žáku s běžnými výukovými a výchovnými potřebami.
  • být včas a prokazatelně informováni o výukových a výchovných výsledcích svého dítěte. Jejich povinností je spolupracovat se školou, stanovit po dohodě s třídním učitelem způsob a četnost vzájemných kontaktů (účast na třídních schůzkách, písemný kontakt apod.). Za chování žáka mimo školu plně odpovídají zákonní zástupci.
  • volit a být volen do školské rady

Povinnosti zákonných zástupců:

  • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
  • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích
  • zdržovat se v budově školy jen po dobu nezbytně nutnou
  • nejpozději do dvou dnů oznámit škole úraz, o kterém je jejich dítě informovalo, že se přihodil ve škole, (jinak bude úraz klasifikován jako mimoškolní). Tato povinnost se nevztahuje na úrazy, které jsou již řádně zaznamenány a o kterých byl zákonný zástupce vyrozuměn 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2024 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry