Základní škola
Slovan Kroměříž


icona o-skole

1. stupeň (3. až 5. ročník)

Organizace distanční výuky pro žáky 3. až 5. ročníku

 

Způsob zadávání úkolů

Výchozím kanálem pro komunikaci mezi rodiči a školou je elektronická žákovská knížka Edookit. Veškerá zadání vyučovacích hodin, úkoly, testy, hodnocení, omlouvání absencí apod., budou probíhat výhradně přes elektronickou ŽK v Edookitu.

Výuka je doplněna o aplikaci v Office 365, kde mají všichni žáci aktivní účty po celou dobu jejich docházky na ZŠ Slovan. Tento účet je momentálně používán především k živému vysílání s žáky (Edookit to neumožňuje). 

"Online" výuka probíhá každý den od 9:00 do 11:00 přes školní účty žáků OFFICE 365 pro hlavní předměty ČJ, M, AJ.
 

U předmětů prvouka (3. ročník), vlastivěda a přírodověda bude učena jedna hodina "online" a druhá hodina týdně bude zadávána formou domácího úkolu. Čas hodiny „online“ bude upřesněn třídním učitelem, vzhledem k rotaci učitelů ve 3. až 5. třídách hodiny nemusí vždy odpovídat umístění v rozvrhu třídy.

Ostatní předměty budou zadávány formou domácích úkolů.
 

Množství zadané práce

S ohledem na velmi různorodé schopnosti žáků samostatně pracovat se snažíme zadávat přiměřené množství práce, které by měly děti zvládat. Doposud zpětná vazba (ke zvýšení či snížení obsahu učiva, nebo k počtu online hodin), kterou nám rodiče poskytují, nám velmi pomáhá v nastavování korekcí a úprav distanční výuky. Vyhovět všem na 100% bohužel nelze. Uvědomujeme si, že pro každého žáka je přiměřené množství různé, proto se snažíme zvolit „Zlatou střední cestu“.

 

Podíl rodičů na práci žáků

Ověřili jsme si, že žáci 5. ročníku se většinou již sami zvládnou orientovat v zadaných úkolech a vypracovávat je bez zapojení rodičů. Ti jen mohou kontrolovat přes svůj přístup do Edookitu, že jeho dítě pracuje a plní si, co má. Pokud by někdo z žáků měl ještě problémy s orientací v žákovské knížce nebo technický problém, je možnost navštívit školu a s pověřenými učiteli problémy vyřešit. Návštěvu školy domlouvejte přes svého třídního učitele.

Jiné je to však u 1. až 4. ročníku, tam je zapojení rodiče často nezbytné a odvíjí se od samostatnosti dítěte. V případě problému s Edookitem, případně účtem OFFICE 365 je nutné kontaktovat třídního učitele, který zajistí potřebné kroky k přístupu do účtů.

 

Důležité odkazy

EDOOKIT – elektronická žákovská knížka

OFFICE 365 – žákovské účty OFFICE 365

 

 

Dodatek školního řádu k distanční výuce

11. Pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách – distanční výuka

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a se do školního řádu ZŠ Slovan Kroměříž vkládá článek:

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách
 • Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
 • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem Slovan v míře odpovídající okolnostem.
 • Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.
 • Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat.
 • Hlavním komunikačním kanálem mezi školou – žákem – zákonným zástupcem je systém Edookit (elektronická žákovská knížka), školní maily a webové stránky školy. Veškeré všeobecné informace ke konzultacím „na dálku“ a jejich rozvrh zjistí žáci z webových stránek školy, žákovské knížky, případně přes mailovou komunikaci. Jsou proto povinni pravidelně sledovat aktualizace jednotlivých sdělení přes oficiální komunikační kanály školy a reagovat na ně.
 • K výuce online je vedle Edookitu využíván i Office 365, kde mají žáci vytvořeny školní účty.  
 • Žákům, kteří nemají možnost připojení přes internet, jsou výukové materiály poskytovány v listinné podobě. Zákonní zástupci kontaktují školu (třídního učitele, vyučujícího daného předmětu, atd) a domluví se na předání výukových materiálů.
 • V případě, že se někdo z žáků potýká s osobními problémy, je v době nouzového stavu k dispozici telefonická pomoc školního psychologa.
Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky
 • Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků.
 • O konkrétním způsobu zadání učiva, odevzdání učiva a hodnocení žáků, kteří se budou vzdělávat distančně, bude informovat žáky a jejich zákonné zástupce učitel daného předmětu.
 • Při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce a plnění zadané práce.
 • U zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí:
  • užívání správných postupů, míra splnění
  • správnost – práce s chybou, případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat
 • Přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich zákonným zástupcům poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení.

Celé znění školního řádu ke stažení zde.

 

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2022 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry