Základní škola
Slovan Kroměříž


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

24. 11. 2021


Volby zákonných zástupců do školské rady proběhnou vzhledem ke covidové situaci elektronicky v termínu od 23.11.2021 do 30.11.2021 přes rodičovské účty Edookitu formou anonymní ankety. 

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 Pravomoci školské rady:

· vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

· schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 · schvaluje školní řád a navrhuje změny

· schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

· podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

· projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

· projednává inspekční zprávy České školní inspekce

· podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Počet členů a složení školské rady:

· Školská rada má 6 členů

· Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel základní školy, tj. Město Kroměříž.

· Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků

· Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy

 · Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen oprávněnými osobami nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 · Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Školská rada zasedá dvakrát až třikrát ročně.

Kandidáti do školské rady:

  1. Jiří Žárský – OSVČ
  2. Klára Parobková – vychovatelka
  3. Simona Schindlerová – obchodní referent
  4. Darina Křenková – zdravotní sestra

Volební akt probíhá tajným hlasováním. Volič označí v rámečku před jménem 4 kandidátů křížkem ty 2 kandidáty, pro které hlasuje, a vhodí takto označený hlasovací lístek do hlasovací urny umístěné u hlavního vchodu do školy. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první. Hlasovací lístek se jmény kandidátů obdrží voliči ve třídách od třídních učitelů. Všechny další informace včetně volebního řádu budou zveřejněny na nástěnce školy.

 

Poznámka: 

V případě, že epidemiologická situace nedovolí uspořádat třídní schůzky a konzultace prezenční formou, proběhne volba do školské rady elektronicky přes elektronickou žákovskou knížku (anonymní anketou přes rodičovské moduly Edookitu). Podrobně by zákonné zástupce informovali třídní učitelé.

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2022 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry