Základní škola
Slovan Kroměříž


Organizační pokyny pro osobní přítomnost žáků ve škole – 9. ročníky

5. 5. 2020


Příprava na přijímací zkoušky na střední školy

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby (žáky) nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci se budou organizovat ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník a na základě jeho pokynu žáci vstupují do budovy (žáci nesmí vstupovat do školy samostatně).

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci 9. ročníku se budou pohybovat pouze na 2. pavilonu (zelený).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Odchod skupiny ze školy bude řízen opět pedagogickým pracovníkem.

V budově

 • Při vstupu a po přezutí v šatnách použijí žáci dezinfekční prostředek na ruce, který bude umístěn v prostoru šaten.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Rozdělení do skupin bude provedeno v 1. vyučovací den dané třídy na nádvoří školy.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Používání roušek ve třídě bude řídit pedagogický pracovník.
 • Při sejmutí si roušku každý žák ukládá do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy, absenci žáka omluví rodiče dl 3 dnů.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Stravování

 • Stravování žákům 9. ročníku nebude poskytováno.

Co dělat v případě, že žák školy patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z níže uvedených bodů (body 1 až 6) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti (body 1 až 7):

 1. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.
 2. Porucha imunitního systému (např.při imunosupresivní léčbě - steroidy, HIV apod., při protinádorové léčbě,po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně).
 3. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 4. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 5. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 6. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
 7. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (pro společnou domácnost).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Povinný doklad umožňující pobyt žáků ve škole

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Tento doklad vám byl zaslána na mailové adresy, případně je v tiskové podobě k vyzvednutí u hlavního vstupu do budovy školy.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

Doklad ke stažení zde.

Odkaz na organizační pokyny zde.

 


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

icona jidelna

Jídelní lístek

Čtvrtek 28. 5.

icon-polevka Polévka: Z míchaných luštěnin

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.1: Srbské rizoto sypané sýrem, červená řepa, džus

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.2: nevaří se

Celý jídelní lístek

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2020 Všechna práva vyhrazena | administrace

Schránka důvěry