Základní škola
Slovan Kroměříž


Organizace vyučování 1. stupně - od 25. 5. 2020

20. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 je dle vyjádření MŠMT umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Účast žáků ve škole je dobrovolná. Žáci dle vyhlášky MŠMT budou zařazeni do skupin v maximálním počtu 15 žáků. Účast žáků v jednotlivých skupinách bude neměnná po celou dobu jejich pobytu ve škole. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední část a odpolední část. Do odpolední části mohou být zařazeni pouze žáci, kteří navštěvovali školní družinu.


Doplňující pravidla a organizace pobytu žáků na ZŠ Slovan Kroměříž

Příchod žáků

 • Příchod do areálu školy (nádvoří, vchod od školního hřiště) bude umožněn od 7:40. V případě, že žák bude v blízkosti areálu školy dříve, je nutné dodržovat rozestupy dle obecných pravidel z nařízení MŠMT. V 7:40 budou otevřeny příslušné vchody, kterými žáci budou postupně vstupovat do školy. Na pohyb žáků v areálu školy budou dohlížet pedagogické dozory a žáci jsou povinni dbát jejich pokynů.
 • Každý ročník bude mít svůj samostatný vchod v blízkosti své šatny, kterým je povinnost vstupovat do budovy školy. Rozmístění vchodů pro jednotlivé ročníky ke stažení zde. Třídy čtvrtých ročníků byly přesunuty na 2. pavilon (zelený), v tomto prostoru budou taky jejich šatny.
 • U jednotlivých vchodů do budovy bude pedagogický dozor, který bude řídit plynulé vstupování žáků do budovy školy.
 • Neprodleně po příchodu a po přezutí musí každý žák použít připravenou dezinfekci na ruce. Provoz v prostorách šaten bude řídit pedagogický dozor, který žáky bude směřovat do kmenových učeben skupin.
 • Po celou dobu mají žáci nasazenou roušku.

Organizace vzdělávání

 • Dopolední část vzdělávání bude rozdělena do 5 bloků (4 bloky vyučovací – 1 blok pro stravování). Mezi jednotlivými bloky budou přestávky a každá skupina bude mít jiný časový rozvrh vyučovacích bloků z důvodu zamezení kontaktu jednotlivých skupin během přestávek a také z důvodu možnosti stravování. O konkrétním časovém harmonogramu skupiny vás bude informovat učitel dané skupiny. Předpokládaný konec dopoledního vzdělávání je v rozmezí 12:00 – 13:00. Přesný konec vyučování bude zákonným zástupcům sdělen od jednotlivých vyučujících v návaznosti na vystravování a organizaci v šatnách.
 • Odpolední část (pouze družina) bude probíhat ve stejné místnosti/učebně, případně ve venkovních prostorách areálu školy. Odpolední část bude nejdéle do 16:00.
 • Online výuka z kapacitních důvodů je od 25. 5. zrušena, forma zadávání práce přes mail a uložiště zůstane pro žáky v domácí přípravě zachována.

Stravování v krizovém režimu Covid 19

 • Ve školní jídelně se vaří pro žáky 1. stupně, kteří se přímo účastní vyučování.
 • Obědy je možné konzumovat pouze v prostorách školní jídelny. Obědy do šálku se nevydávají.
 • Důležité!!! Obědy si rodiče pro své žáky objednávají sami přes internet, dle jídelního lístku. Škola vaří oběd č.1.
 • Obědy se vydávají na základě čipu.
 • Odhlašování obědů přes internet do 14:30 hodin na následný den.
 • Platby za stravování se nemění.
 • Výdej stravy:     zaměstnanci 10:45 – 11:00

                                     žáci po skupinách s vyučujícím 11:00 – 12:40

                                     zaměstnanci   12:40 – 13:00                   

 • Obědy budou strávníci přebírat od personálu kuchyně na tácku včetně příboru.
 • Strávníci budou do jídelny vstupovat dle určených skupin v roušce a ruce si ošetří dezinfekcí.
 • Roušku sundají těsně před konzumací pokrmu a uloží jí do igelitového sáčku na tácek. Po obědě opět nasadí roušku a odnáší tácek.
 • Do jídelny je zakázán vstup cizím osobám.
 • Všichni strávníci jsou povinni dodržovat stanovená pravidla, včetně hygienických opatření.
 • Při porušení stanovených pravidel bude strávník vykázán z jídelny.
 • V případě náhlého onemocnění žáka v průběhu vyučování, bude možné objednaný oběd odebrat z rampy školní jídelny v jednorázovém obalu (z ulice Zeyerova) – po telefonické domluvě.

Povinné dokumenty k přihlášení žáka ke vzdělávání ve škole

 • Vyplněná a podepsaná závazná přihláška k účasti na vzdělávání – odevzdat třídnímu učiteli obratem (možno elektronicky)
 • Podepsané čestné prohlášení a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory – odevzdat do 18. 5. 2020 - sken (elektronicky – třídnímu učiteli, originál předat nejpozději do 25. 5. 2020), nebo vhozením do schránky v zádveří hlavního vchodu školy

Čistopisy obou formulářů jsou umístěny v boxech zádveří vchodu a oba odevzdané dokumenty jsou podmínkou pro přítomnost žáka ve škole.

 

Obecná pravidla k pobytu žáků ve škole dle nařízení MŠMT

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby (žáky) nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci se budou organizovat ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově

 • Při vstupu a po přezutí v šatnách použijí žáci dezinfekční prostředek na ruce, který bude umístěn v prostoru šaten.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě/skupině

 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • Používání roušek ve třídě bude řídit pedagogický pracovník.
 • Při sejmutí si roušku každý žák ukládá do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy, absenci žáka omluví rodiče do 3 dnů.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Co dělat v případě, že žák školy patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z níže uvedených bodů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:

 1. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.
 2. Porucha imunitního systému, např. (při imunosupresivní léčbě, při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně)
 3. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 4. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 5. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 6. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
 7. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (pro společnou domácnost).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Povinný doklad umožňující pobyt žáků ve škole

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Organizace vyučování žáků 1. stupně na ZŠ Slovan od 25.5.2020 ke stažení zde. 

 

V Kroměříži dne 19. 5. 2020                                                                                       Mgr. David Klimek

                                                                                                                                  (pověřen řízením ZŠ)

                                                                                                                                      


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2020 Všechna práva vyhrazena | administrace

Schránka důvěry