Základní škola
Slovan Kroměříž


Antigenní testování a časté dotazy rodičů

9. 4. 2021


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v následujícím textu jsou uvedeny informace k antigennímu testování žáků na ZŠ Slovan a zodpovězené otázky na časté dotazy rodičů. Na vaše další dotazy budeme průběžně reagovat. Z kapacitních důvodů není v našich silách v současné době reagovat individuálně na vaši mailovou korespondenci.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

 

  • ZŠ Slovan obdržela z MŠMT k testování žáků antigenní testy SINGCLEAN.

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=1s

  • Testovací dny budou vždy pondělí a čtvrtek, testování bude probíhat v kmenových učebnách tříd na začátku první vyučovací hodiny.
  • Žáci navštěvující ranní družinu budou testování v pondělí a čtvrtek při nástupu do ranní družiny.
  • V případě pozdního příchodu v daný den bude antigenní test prováděn po příchodu žáka do školy s pověřeným pracovníkem školy.
  • Žák, který se neúčastní antigenního testování se nemůže účastnit v daném týdnu prezenční výuky a zůstává na distanční výuce (ta ovšem již nebude z kapacitních důvodů probíhat „Online“ a bude probíhat formou zadané práce přes elektronickou žákovskou knížku Edookit).
  • V případě neúčasti na prezenční výuce z důvodu neabsolvování antigenního testování se bude absence evidovat jako omluvená – tuto skutečnost je potřeba nahlásit třídnímu učiteli.
  • Testování se neprovádí u osob (žáků), které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, ...). Pokud nebude škole doložena, žák se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
  • V případě, že se u žáka objeví pozitivní test při pondělním testování, žák je od skupiny izolován a předán zákonnému zástupci. Škola vystaví zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce, je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
  • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den (čtvrtek) prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů  (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Škola bude kontaktovat všechny zákonné zástupce dětí této třídy. Výuka této třídy přechází na distanční výuku do doby, než je dodán potvrzující PCR test u pozitivně testovaného žáka.

 

Vždy při provádění antigenního testování žáků bude v dané třídě posílen pedagogický dozor, který bude dětem při testování asistovat a pomáhat. Antigenní test v žádném případě není bolestivý a jsme si jisti, že všechny děti určitě testování zvládnou.

 

Informační létaky MŠMT:

Informační leták MŠMT 

Informační leták MŠMT pro děti

Informační leták MŠMT pro rodiče

 

 

Odpovědi na časté dotazy rodičů: (budeme průběžně doplňovat dle dotazů rodičů)

 

Zajištění péče o děti rodičů z krizové infrastruktury

Pro žáky ZŠ Slovan budeme zajišťovat péči o děti rodičů z krizové infrastruktury. Je nutné svému třídními učiteli požadavek nahlásit a zájemcům budou individuálně zaslány konkrétní informace.

 

Pedagogičtí pracovníci, kteří dohlížejí na testy, nejsou zdravotníci a nemají na to kvalifikaci. Nevadí to? – dotaz zodpovězen na stránkách MŠMT.

Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet na činnostech souvisejících se samoodběrem, budou fakticky vykonávat nad žáky dohled, resp. bude se jednat o „práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole“ podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Dohled nad samoodběrem lze přirovnat k činnostem, kdy pracovník dohlíží na dodržování hygieny, obdobně jako v případě výskytu jiné infekční nemoci ve škole. Úkony související se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí, žáků a studentů, které mají eliminovat podezření na výskyt nemoci COVID-19, nejsou úkony, které vyžadují odbornost v oblasti zdravotnictví, ale pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si děti, žáci nebo studenti sami provedou test.

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. platí, že „dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

Bude rodičům umožněna přítomnost či dopomoc při testování?

Po ohlášení svému třídnímu učiteli bude možné ve vymezeném prostoru a v soukromí provést test za přítomnosti a s případnou dopomocí rodiče.

(platí pro rodiče žáků 1. – 3. ročníku)


Sdílet na Facebooku

Zpět na aktuality

icona jidelna

Jídelní lístek

Pátek 7. 5.

icon-polevka Polévka: Ragú

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.1: Vařené vejce, dušený špenát, brambory

icon-hlavni-jidlo Hlavní jídlo č.2: nevaří se

icon-polevka Dietní polévka: Ragú /bez lepku/

icon-hlavni-jidlo Dietní jídlo: Vařené vejce, dušený špenát, brambory /bez lepku/

icon-hlavni-jidlo Doplňkový sortiment: voda s mandarinkou - mléko, ovoce

Celý jídelní lístek

573 502 244 - kancelář

573 502 266 - družina

573 502 261 - jídelna

zs@zsslovan.cz

First slide
© Copyright 2021 Všechna práva vyhrazena | administrace

Žákovská knížka


Schránka důvěry