Informace k zápisu

Informace pro zákonné zástupce:

Ředitelka Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon stanovuje termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na:

 

4. a 5. dubna 2017

každý den od   14:00 do   18:00

Zákonný zástupce u zápisu předloží ke kontrole údajů občanský průkaz a rodný list dítěte.

První zápisový den, tedy 4. dubna 14 – 17 hodin, můžete navštívit také velikonoční jarmark pro veřejnost.

Připravena je i tvořivá velikonoční dílna, kavárnička a soutěž O slovanskou kraslici.

 

Už se na vás moc těšíme.

 

Stručné informace k zápisu – ZŠ Slovan Kroměříž

1. Termín zápisu v ZŠ Slovan Kroměříž pro školní rok 2017/2018 je

       4. – 5. dubna 2017 (út – st)

               14.00 – 18.00 hod.

2. Zápis je pro ročníky 2010 a 2011(do 31. 8. 2017 musí dítě dovršit šesti let)

3. Zákonný zástupce s sebou k zápisu přinese:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce

  • rodný list dítěte

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dostane a vypíše ve škole 

4. Odklad povinné školní docházky

  • zákonný zástupce požádá o odklad školní docházky v termínu 4. a 5. 4. 2017, nejpozději do 30. 4. 2017 (doručí do školy písemnou žádost o odklad školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Zákonní zástupci, kteří zvažují u svého dítěte odklad, se proto musí včas objednat zejména ve školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna).

5. Kritéria pro přijetí:

  • děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ Slovan

  • děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky

  • děti, jejichž sourozenec je již žákem naší školy 

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu do kterékoli základní školy dle vlastního výběru.

6. Podruhé k zápisu

  • zákonný zástupce doprovodí k zápisu dítě, vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a přinese s sebou průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte

7. Náhradní termín zápisu

  • v případě onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte je nutno domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu

 

Organizace zápisu od roku 2017

Průběh zápisu na ZŠ Slovan

Kritéria pro přijetí do I. ročníku

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Destero pro rodiče budoucích prvňáčků